Gdzie nie wolno umieszczać banerów reklamowych?

Banery reklamowe można umieszczać w różnych miejscach, np. na budynkach, ogrodzeniach, słupach, mostach czy wiaduktach. Jednak nie wszędzie można umieszczać banery bez ograniczeń i konsekwencji. W tym wpisie postaramy się wyjaśnić, gdzie nie wolno umieszczać banerów reklamowych i jakie są zasady ich funkcjonowania.

Prawo a banery reklamowe

Prawo regulujące umieszczanie banerów reklamowych jest dość skomplikowane i zróżnicowane. Nie ma jednej ustawy, która określałaby wszystkie zasady i warunki dotyczące tych nośników reklamowych. Zamiast tego, należy odwoływać się do wielu aktów prawnych, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, a także do przepisów lokalnych, przyjętych przez samorządy. Niektóre z najważniejszych ustaw dotyczących banerów reklamowych to:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – określa zakaz umieszczania reklam w obszarach chronionych przyrody oraz w strefach ochrony krajobrazu.
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – określa zakaz umieszczania reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – określa zakaz umieszczania reklam w miejscach niezgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – określa zakaz umieszczania reklam w polu widzenia użytkowników dróg oraz w sposób utrudniający bezpieczny ruch drogowy.

Samorząd a banery reklamowe

Samorząd to organ władzy publicznej na poziomie lokalnym, który ma prawo do ustanawiania własnych przepisów dotyczących nośników reklamy, zwłaszcza podświetlanych banerów reklamowych na swoim terenie. Może wydawać uchwały lub zarządzenia regulujące kwestie takie jak:

  • miejsca dozwolone i niedozwolone do umieszczania banerów reklamowych,
  • wymagania techniczne i estetyczne dotyczące banerów reklamowych,
  • opłaty za umieszczanie banerów reklamowych,
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących banerów reklamowych.

Samorząd może również wyrażać indywidualne zgody lub odmowy na umieszczanie banerów reklamowych w konkretnych przypadkach, jak również może współpracować z innymi podmiotami, np. zarządcami dróg, właścicielami nieruchomości czy organizacjami społecznymi, w celu ustalenia zasad i warunków dotyczących banerów reklamowych.

Wróć do bloga